Projekt STAR - starost brez meja / sofinanciran s sredstvi ESRR

Zaključna konferenca v Reki

V četrtek, 13. septembra 2018, je v Reki je potekala zaključna konferenca čezmejnega projekta Starost brez meja – STAR.

 Čezmejno sodelovanje v Evropi je na področju staranja in dolgotrajne oskrbe nujno, ker se problematika na tem področju naglo stopnjuje. Posamezne države, regije, kraji in ustanove pa imajo dobre izkušnje na različnih segmentih tega področja. Učinkovita projektna medsebojna izmenjava dobrih praks je tudi po mnenju evropske politike najboljši način za pravočasno obvladovanje problemov staranja, dolgotrajne oskrbe in medgeneracijske solidarnosti. V luči tega je projekt, z institucionalnim sodelovanjem dveh lokalnih uprav in podpore resornih Ministrstev RS in HR, celostno obravnaval temo dolgotrajne socialne oskrbe in preko izdelave Čezmejnega programa razvoja deinstitucionalizacije dolgotrajne oskrbe zasnoval skupne enotne načrte o oblikah in metodologijah izven-institucionalne oskrbe na tovrstnem območju, ter posledično spodbujal krepitev čezmejnega institucionalnega sodelovanja pri zagotavljanju storitev v javnem interesu.

S projektom smo obravnavali skupne izzive

 • staranje prebivalstva
 • neenakost pri dostopu do socialnih storitev in
 • nizko stopnjo učinkovitosti oz. neizkoriščenega potenciala socialno varstvenih institucij za čezmejno sodelovanje.

Glavni cilj projekta STAR je okrepitev partnerstva za razvoj novih oblik in nadgradnja obstoječih programov deinstitucionalizacije dolgotrajne oskrbe starejših oseb ter njihovega čim daljšega samostojnega življenja v domačem okolju.

Glavni dosežki projekta pa so Čezmejni program razvoja deinstitucionalizacije dolgotrajne oskrbe, strokovno izobraženi socialni formalni in neformalni oskrbovalci ter pilotna izvedba dveh inovativnih oblik dolgotrajne oskrbe.

Inovativen pristop, ki ga je projekt predvideval v povezavi z reševanjem staranja sodobnih družb, je vzpostavitev več različnih oblik deinstitucionalizacije dolgotrajne oskrbe na dveh nivojih. V Občini Hrpelje-Kozina se je vzpostavilo ustrezno opremljen dnevni center za starejše občane, v katerem se izvajajo inovativne metode dela po vzoru klubov, ki že zelo uspešno delujejo v okviru doma za ostarele Kantrida ter gospodinjsko skupino v Reki, ki spada med novejše in modernejše oblike izven-institucionalne oskrbe, kjer stanovalci živijo v skupnosti, podobni domačemu okolju.

Po drugi strani smo v projektu izvedli usposabljanje tako neformalnih družinskih oskrbovalcev, ki so preko strokovnega usposabljanja pridobili ustrezno znanje za oskrbo starejših oseb kot tudi vzpostavitev dveh mrež prostovoljcev na slovenski in hrvaški strani, ki nudijo socialno varstvo in pomoč starejšim osebam na domu. Vse to je pripomoglo h krepitvi in izboljšanju kakovosti življenja starejših oseb.

Poleg tega smo preko izmenjave dobrih praks ter čezmejnimi aktivnostmi med institucijami, vzpostavili čezmejni celostni sistem za deinstitucionalizacijo dolgotrajne oskrbe, ki je doprinesel pozitivne učinke med deležniki programskega območja.

S tem projektom smo s čezmejnim pristopom in preko institucionalnega sodelovanja, osredotočenega na povečanje institucionalnih zmogljivosti in na razvoj novih modelov upravljanja za povečanje učinkovitosti in uspešnosti storitev, pripomogli k večji povezanosti med območji tudi z vidika stopnje sodelovanja med javno in civilno družbo in k zadovoljitvi izzivov programskega območja.

 

Občina Hrpelje-Kozina

6. čezmejna izmenjava uporabnikov in zaposlenih v domovih, dnevnih centrih in klubih

5. čezmejno srečanje uporabnikov in delavcev

Reka, 24. 5. 2018

5. ČEZMEJNO SREČANJE IZMENJAVE IZKUŠENJ IN METOD DELA UPORABNIKOV IN DELAVCEV KLUBOV ZA STAREJŠE IN DNEVNEGA CENTRA “RUJ” TER DELAVCEV DOMA ZA OSTARELE KOPER IN DOMA “KANTRIDA”

Dne 24. maja 2018 z začetkom ob 09.00 je v Klubu starejših »Belveder-Kozala« potekalo 5. čezmejno srečanje izmenjave izkušenj in metodologije dela uporabnikov in zaposlenih dnevnega centra “Ruj” in klubov starejših oseb.

Po seznanitvi s klubskim prostorom  je predsednica kluba starejših oseb “Belveder-Kozala” Anamaria Frunzi Palaveršić uporabnike in delavce dnevnega centra “Ruj” seznanila s strukturo članstva in dejavnostmi v klubu.

 

V programu so sodelovali člani kluba v izvedbi pevskega zbora K.O. “Belveder – Kozala”, dramskega odseka K.S.O. “Zamet” in plesne rekreativne skupine K.S.O. “Zamet”.

Članice kluba so predstavile dela, ki jih izdelujejo v ustvarjalni delavnici.

Predsednica »K.S.O. Zamet« Rozika Skorupan je poudarila pomen klubov v lokalni skupnosti, socialno občutljivost klubov z obiski bolnih in nemočnih članov kluba ter prisotne seznanila s socialnim programom mesta Rijeka, ki se izvaja v klubih starejših oseb v Domu »Kantrida«- ljudska kuhinja za socialno ogrožene someščane.

Sledilo je druženje ob harmoniki.

Delovni del srečanja se je nadaljeval v Domu za starejše osebe “Kantrida

Vodja nege in zdravstvene nege Barbara Šrobonja in socialna delavka Marta Herljevic  sta prisotne seznanili z metodologijo dela, strukturo stanovalcev in delavcev v gospodinjskih skupinah hiš “A” in “C” Doma “Kantrida”.

Gostje iz ODU Koper so imeli priložnost videti stanovanjska dela stavbe “A” in “C”, kjer so se pogovarjali z najemniki in se seznanili z njihovim načinom življenja v Domu. Istočasno so imeli priložnost videti tudi sobe stanovalcev, ki so bile urejene po vzoru na lastno gospodinjstvo.

Po obisku je vodja nege in zdravstvene nege prisotnim prikazala aplikacijo “Dogma” in način vodenja dokumentacije v računalniškem sistemu.

Dan odprtih vrat v Dnevnem centru Ruj in 4. čezmejno srečanje

Hrpelje, 27. 3. 2018

Vabljeni na dan odprtih vrat v Dnevni center Ruj v torek, 27. 3. 2018

Vljudno vabljeni na dan odprtih vrat v Dnevni center Ruj v Hrpeljah, Reška cesta 20, 6240 Kozina, v torek, 27. 3. 2018, ob 10. uri.

Program:

 • predstavitev Dnevnega centra Ruj
 • kulturni program uporabnikov: pevski zbor, recitacija
 • ogled dnevnega centra in druženje
 • novinarska konferenca.

 

Vašega obiska se veselimo!

 

3. čezmejno srečanje delavcev in uporabnikov Dnevnega centra Ruj in klubov za starejše doma Kantrida

Reka, 27. 2. 2018

Dne 27. 2. 2018 s pričetkom ob 09:00 uri je v Klubu starejših “Potok” potekalo tretje čezmejno srečanje izmenjave izkušenj in metod dela uporabnikov in delavcev kluba za starejše “Potok”, doma “Kantrida”in Dnevnega centra “Ruj”.

Po obisku kluba in spoznavanja s člani jepredsednica K.S.O. “Potok”, prostovoljka Marija Ševo pozvala uporabnike in delavce Dnevnega centra “Ruj” ter učence 5. letnika smeri medicinska sestra/ zdravstveni tehnik Medicinske fakultete Rijeka, da se pridružijo rekreativno rehabilitacijski dejavnosti – rekreacijska telovadba, ki jo vodi članica kluba, prostovoljka Lucija Bjelobaba.

Organizatorki mreža prostovoljki Marlen Mikac Marić in Sanja Vranić Jurčević sta prisotne spoznale s tem, da v sklopu projekta STAR v K.S.O. “Potok” od 09.10.2017 potekajo izobraževanja za prostovoljce, člane klubov starejših in družinske negovalce. Izobraževanja vodi Inštitut A. Trstenjaka iz Ljubljane.

V K.S.O. “Potok” sta imenovani vodji skupin in oblikovani sta dve skupini, ki izvajata Tečaj za preprečevanje padcev in vaje za ravnotežje.

Prisotne so pozvale, naj sledijo petemu srečanju prostovoljne skupine za Preprečevanje padcev, ki jo vodita prostovoljki Lucija Bjelobaba in Auzilia Maligec, na temo: Naj bolezen in zdravila ne bodo vzrok za padce.

Delavci in uporabniki Dnevnega centra “Ruj” so sodelovali v družbenih dejavnostih – človek ne jezi se, kartanju in športu – rekreativni dejavnosti pikado, medtem ko so učenci 5. letnika smeri medicinska sestra / medicinski tehnik merili krvni tlak.

Ob 12:00 uri je bila organizirana novinarska konferenca, na kateri sta ravnateljica Marja Maras in socialna delavka Doma upokojencev “Koper” Arijana Cengle novinarje Novega lista in ​​La Voce del Popolo seznanili s cilji in dejavnostmi v PROJEKTU STAR.

Delovni del srečanja se je nadaljeval v Domu za starejše osebe “Kantrida”.

Socialna delavka Marta Hreljević in vodja zdravstvene nege in skrbi za zdravje Barbara Škrobonja sta ob obisku Doma seznanili prisotne s prostori hišnih skupnosti “Lavanda”, “More” in “Maslina”, s strukturo zaposlenih v hišnih skupnostih in vlogi avtonomnih delovnih skupin.

Delavke ODU “Koper” so imele priložnost videti in sodelovati v delovnih aktivnostih. Veliko zanimanje so delavke pokazale v stiku s stanovalci hišnih skupnosti in načinom dnevnega življenja v domu.

Po ogledu se je druženje nadaljevalo s sprejemom.

Veselimo se bodočih srečanj in izmenjave izkušenj in metod dela z našimi dragimi kolegi iz Slovenije, s katerimi nas je povezal PROJEKT STAR.

 

Izobraževanje družinskih neformalnih oskrbovalcev in prostovoljcev

Projekt STAR obravnava skupne izzive staranja prebivalstva na čezmejnem območju z neenako dostopnostjo kakovostnih socialnih storitev, nizko ravnjo učinkovitosti in z neizkoriščenim potencialom za čezmejno sodelovanje ustanov socialnega varstva.

Projekt bo vzpostavil inovativen integriran sistem deinstitucionalizacije dolgotrajne oskrbe na različnih ravneh skladno z veljavnimi smernicami, pri katerih bodo v ospredju starejše osebe, njihove želje in potrebe. Sistem, ki bo vzpostavljen s projektom, vključuje vse zainteresirane strani v tem prostoru – družinske oskrbovalce, prostovoljce, lokalno upravo, starejše ljudi, ki jim bo omogočeno kar najdaljše samostojno prebivanje v domačem okolju, socialna vključenost, družabni dogodki in s tem izboljšanje kakovosti življenja.

 1. 9. 2017 so začeli usposabljanje sklopu projekta STAR:
 • DRUŽINSKIH IN NEFORMALNIH OSKRBOVALCEV
 • PROSTOVOLJCEV KLUBOV STAREJŠIH OSEB

Izobraževanje družinskih, neformalnih oskrbovalcev je namenjeno za družinske oskrbovalce družinskih članov in drugih bližnjih, ki doma skrbijo za oslabele stanovalce ali sorazmerno redno pomagajo pri tej negi. Če je starejši človek še pri moči, mu družinski oskrbovalci pomagajo pri vsakodnevnem gibanju, higieni, prehrani … le nekaj ur tedensko. Ko je človek bolan in šibek, je oskrba pogosto skoraj konstantna – podnevi in ​​ponoči.

Izobraževanje ima dva cilja:

 1. skrbnikom zagotoviti potrebne informacije in stike s področij, ki so pomembna pri oskrbi;
 2. medsebojno spoznavanje, izmenjava izkušenj in vprašanja s končnim ciljem okrepiti sistem dolgotrajne neformalne oskrbe.

Rezultat obeh ciljev je KLUB SORODNIKOV, ki bo nastal ob koncu usposabljanja.

V usposabljanje je vključenih 38 družinskih neformalnih oskrbovalcev. Izobraževanje obsega 10 srečanj v 10 tednih z začetkom 10. 9. 2017. Usposabljanje izvaja Inštitut Antona Trstenjaka, izobraževalca pa sta Marta Ramovš in Jože Ramovš. Izobraževanja so trajala do 11. 1. 2018.

   

Po koncu izobraževanja se ustanovi KLUB SORODNIKOV. V njem se srečujejo enkrat mesečno, in sicer neformalni oskrbovalci, za eno uro s strokovno pomočjo.

Klub sorodnikov je nastal po koncu usposabljanja; to je prvo srečanje Kluba sorodnikov, organizirano 15. 1. 2018. Srečanja bodo potekala enkrat mesečno v prostorih K. S. O. “Potok”.

Usposabljanje prostovoljcev se izvaja z namenom spoznavanja procesa staranja, njegovih možnosti in težav pa tudi s pridobivanjem in z uvedbo navad za aktivno in zdravo staranje. Izobraževanje poteka v izobraževalnih skupinah in traja deset mesecev – od oktobra 2017 do junija 2018 let, z začetkom 10. 9. 2017. Vsako izobraževanje traja tri ure in ga izvaja Inštitut Antona Trstenjaka; izobraževalca sta Marta Ramovš in Jože Ramovš.

Prvi del izobraževanja je namenjen boljšemu razumevanju staranja, sožitju in boljši komunikaciji. Drugi del je namenjen medsebojnemu druženju prostovoljcev in pripravi prostovoljcev ter njihovega socialnega okolja za kakovostno staranje.

V izobraževanje je vključenih 36 prostovoljcev, članov kluba starejših ljudi, ki bodo svoje pridobljeno znanje prenesli na ljudi v tretjem življenjskem obdobju, člane klubov starejših in širše.

Posebna pozornost je namenjena učenju in vzpostavitvi navad ter preprečevanju padcev v starejšem življenjskem obdobju, redni vadbi – vaje za ravnotežje.

Cikel desetih izobraževanj prostovoljcev se je končal 22. 1.2018. Na zadnjem srečanju so bile oblikovane skupine, imenovani so bili vodje tečaja – izobraženi prostovoljci ter določena dan in ura izvajanja skupin v klubih starejših oseb.

Skupaj je nastalo osem skupin za kakovostno staranje v klubih starejših oseb. Voditelji skupin bodo skozi štirinajst srečanj vodili tečaj in izobrazili udeležence, člane skupine, o preprečevanju padcev. Med tečajem bodo udeleženci izobraževalne skupine dobili priročnik za preprečevanje padcev v starosti. S pomočjo skupine za kakovostno staranje bo v projekt zajetih sto članov starejših oseb.

Organizatorki mreže prostovoljcev Marlen Mikac Marić in Sanja Vranic Jurčevic bosta po potrebi hospitirali v skupinah za preprečevanje padcev v Klubih starejših oseb (februar–junij 2018).

15. 2. 2018 sta organizatorki mreže prostovoljcev Marlen Mikac Maric in Sanja Vranic Jurčević hospitirali v skupini za preprečevanje padcev in kakovostno staranje v Klubu starejših oseb “Belvedere – Kozala”.

Skupina je sestavljena iz dveh članic vodij klubov. Prek štirinajstih srečanj bosta vodili tečaj in izobrazili štiri članice kluba o preprečevanju padcev in kakovostnem staranju. Sodelovali sta na tretjem srečanju, ki je potekalo v veselem delovnem vzdušju.

 

2. čezmejno srečanje delavcev in uporabnikov Dnevnega centra Ruj in klubov za starejše doma Kantrida

Reka, 31. 1.  2018

1. čezmejno srečanje delavcev in uporabnikov Dnevnega centra Ruj in klubov za starejše doma Kantrida

Hrpelje/Koper, 21. 12. 2017

Otvoritev Dnevnega centra Ruj

Hrpelje, 5. 12. 2017

Vabilo_pozivnica_Ruj

V Občini Hrpelje-Kozina, v Hrpeljah, je dne 5. 12. 2017 ob 11.00 uri, potekala svečana otvoritev Dnevnega centra Ruj ter predstavitveni javni dogodek, v okviru EU projekta čezmejnega sodelovanja STAR – Starost brez meja, financiranega v okviru programa INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020.

Svečanosti je poleg številnih povabljenih lokalnih uprav, akterjev dolgotrajne oskrbe iz programskega območja in širše javnosti prisostvovala tudi ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dr. Anja Kopač Mrak, ki je poleg županje Občine Hrpelje-Kozina, Saše Likavec Svetelšek in direktorice Obalnega doma upokojencev Koper, mag. Neve Tomažič, udeležence prireditve tudi nagovorila. Med govori je potekal kulturni program z nastopajočimi: Otroški pevski zbor OŠ Dragomirja Benčiča Brkina Hrpelje, glasbeni točki Andreje Tomažič Hrvatin in Matica Štavarja, recitacija pesmi učenk OŠ Dragomirja Benčiča Brkina Hrpelje in točka uporabnic Obalnega doma upokojencev Koper. Na dogodku so sodelovali vsi projektni partnerji, predstavljene so bile projektne aktivnosti, neposredni učinki ter projektni dosežki in rezultati ter razdeljeni promocijski letaki. Javnost je bila seznanjena o tematiki staranja prebivalstva, ki je večkrat povezana s tveganjem socialne izključenosti starejših oseb, ter o pomembnosti deinstitucionalizacije dolgotrajne oskrbe, ki pripomore k vključenosti starejših v družbeno dogajanje in izboljšanje kakovosti življenja.  Sicer pa je bilo skupno število vseh prisotnih približno 100.

Po svečani otvoritvi so si povabljeni, gostje, uporabniki in delavci ogledali obnovljene in opremljene prostore Dnevnega centra Ruj.