Projekt STAR - starost brez meja / sofinanciran s sredstvi ESRR

Zaključna konferenca v Reki

V četrtek, 13. septembra 2018, je v Reki je potekala zaključna konferenca čezmejnega projekta Starost brez meja – STAR.

 Čezmejno sodelovanje v Evropi je na področju staranja in dolgotrajne oskrbe nujno, ker se problematika na tem področju naglo stopnjuje. Posamezne države, regije, kraji in ustanove pa imajo dobre izkušnje na različnih segmentih tega področja. Učinkovita projektna medsebojna izmenjava dobrih praks je tudi po mnenju evropske politike najboljši način za pravočasno obvladovanje problemov staranja, dolgotrajne oskrbe in medgeneracijske solidarnosti. V luči tega je projekt, z institucionalnim sodelovanjem dveh lokalnih uprav in podpore resornih Ministrstev RS in HR, celostno obravnaval temo dolgotrajne socialne oskrbe in preko izdelave Čezmejnega programa razvoja deinstitucionalizacije dolgotrajne oskrbe zasnoval skupne enotne načrte o oblikah in metodologijah izven-institucionalne oskrbe na tovrstnem območju, ter posledično spodbujal krepitev čezmejnega institucionalnega sodelovanja pri zagotavljanju storitev v javnem interesu.

S projektom smo obravnavali skupne izzive

  • staranje prebivalstva
  • neenakost pri dostopu do socialnih storitev in
  • nizko stopnjo učinkovitosti oz. neizkoriščenega potenciala socialno varstvenih institucij za čezmejno sodelovanje.

Glavni cilj projekta STAR je okrepitev partnerstva za razvoj novih oblik in nadgradnja obstoječih programov deinstitucionalizacije dolgotrajne oskrbe starejših oseb ter njihovega čim daljšega samostojnega življenja v domačem okolju.

Glavni dosežki projekta pa so Čezmejni program razvoja deinstitucionalizacije dolgotrajne oskrbe, strokovno izobraženi socialni formalni in neformalni oskrbovalci ter pilotna izvedba dveh inovativnih oblik dolgotrajne oskrbe.

Inovativen pristop, ki ga je projekt predvideval v povezavi z reševanjem staranja sodobnih družb, je vzpostavitev več različnih oblik deinstitucionalizacije dolgotrajne oskrbe na dveh nivojih. V Občini Hrpelje-Kozina se je vzpostavilo ustrezno opremljen dnevni center za starejše občane, v katerem se izvajajo inovativne metode dela po vzoru klubov, ki že zelo uspešno delujejo v okviru doma za ostarele Kantrida ter gospodinjsko skupino v Reki, ki spada med novejše in modernejše oblike izven-institucionalne oskrbe, kjer stanovalci živijo v skupnosti, podobni domačemu okolju.

Po drugi strani smo v projektu izvedli usposabljanje tako neformalnih družinskih oskrbovalcev, ki so preko strokovnega usposabljanja pridobili ustrezno znanje za oskrbo starejših oseb kot tudi vzpostavitev dveh mrež prostovoljcev na slovenski in hrvaški strani, ki nudijo socialno varstvo in pomoč starejšim osebam na domu. Vse to je pripomoglo h krepitvi in izboljšanju kakovosti življenja starejših oseb.

Poleg tega smo preko izmenjave dobrih praks ter čezmejnimi aktivnostmi med institucijami, vzpostavili čezmejni celostni sistem za deinstitucionalizacijo dolgotrajne oskrbe, ki je doprinesel pozitivne učinke med deležniki programskega območja.

S tem projektom smo s čezmejnim pristopom in preko institucionalnega sodelovanja, osredotočenega na povečanje institucionalnih zmogljivosti in na razvoj novih modelov upravljanja za povečanje učinkovitosti in uspešnosti storitev, pripomogli k večji povezanosti med območji tudi z vidika stopnje sodelovanja med javno in civilno družbo in k zadovoljitvi izzivov programskega območja.

 

Občina Hrpelje-Kozina