Projekt STAR - starost bez granica / sufinanciran iz sredstava EFRR

Institut Antona Trstenjaka

www: http://www.inst-antonatrstenjaka.si/institut/

Predstavljanje

Institut Antona Trstenjaka za gerontologiju i međugeneracijski suživot privatna je institucija, osnovana 1992. godine. Njegovi nematerijalni suosnivači su Vlada RS i Slovenska akademija znanosti i umjetnosti (SAZU).

Misija Instituta znanstveni je i stručni razvoj socijalnih, psiholoških i drugih antropoloških znanosti; njihovih teorijskih osnova i metodičkih postupaka te njihova uporaba u području suživota ljudi, kvalitetnoga starenja, sprječavanja i rješavanja osobnih i socijalnih poteškoća, odgoja, oblikovanja čovjeka i produbljivanja, jačanja zdravlja te osobne i socijalne snage pojedinaca, obitelji i drugih skupina i zajednica.

 

Institut se bavi znanstvenim i stručnim interdisciplinarnim radom; uključuje socijalni rad, antropologiju, psihologiju, sociologiju, medicinske znanosti, pedagogiju i andragogiju, ekonomiju, pravo, informacijske i druge znanosti koje su bitne za područja rada Instituta. Javni rad Instituta je međusektorski; povezan je s resorima znanosti, obitelji, socijalne zaštite i rada, odgoja i obrazovanja, zdravstva, kulture i drugim resorima relevantnim za pojedino područje rada i zadatke.

Institut surađuje s nekoliko fakulteta u sklopu ljubljanskog i mariborskog sveučilišta te s nekim novoosnovanim fakultetima, institutima, umirovljeničkim organizacijama, međugeneracijskim društvima, s Karitasom i Crvenim križem, te s više od deset slovenskih općina i domova za starije osobe.

Reference (neki završeni programi i projekti ili programi i projekti u tijeku):

 • Gradovi i zajednice po mjeri starijih osoba: koordiniranje nacionalne mreže Gradova i zajednica po mjeri starijih osoba u koju je uključeno 13 slovenskih gradova; redovna komunikacija sa Svjetskom mrežom gradova po mjeri starijih osoba pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji;
 • Osposobljavanje volontera: 4000 obučenih volontera, 8000 sudionika u skupinama za kvalitetno starenje i partnerstvima; mjesečni intervizijski sastanci za volontere; godišnji tečajevi obnavljanja znanja za dugogodišnje volontere;
 • Program obuke multiplikatora  Ovladajmo krvnim tlakom;
 • Program obuke multiplikatora: Prevencija padova u starijoj dobi;
 • Program obuke multiplikatora: Starimo trijezno;
 • Starenje bez nasilja: program namijenjen povećanju sigurnosti starijih osoba;

 • Međugeneracijsko partnerstvo pri učenju računarstva: učenik pomaže starijoj osobi pri učenju računalnih osnova;
 • Nitics: međunarodni projekt razvoj praćenja zdravstvenih mjerenja na daljinu;
 • Tečajevi pripreme za kvalitetnu starost nakon umirovljenja (npr. 2015./2016. Triglav Osiguranje itd.);
 • Istraživanje Mogućnosti i potencijali radnika u starijoj dobi;
 • Izdavanje prijevoda Ciceronove knjige Cato maior de Senectute: O starosti;
 • Časopis Kvalitetna starost: jedini stručni časopis u području gerontologije i međugeneracijskog suživota; izlazi već 18 godina;
 • Lijepo je živjeti: 5-razinski model sprječavanja ovisnosti i uporabne opojnih sredstava u osnovnim školama;
 • Tečajevi za obiteljske njegovatelje: rodbinu koja kod kuće njeguje stariju nemoćnu osobu (lokacije nekih osposobljavanja u 2015. godini: Grosuplje, Višnja Gora, Ivančna Gorica, Kočevje, Ljubljana, Loška dolina; Hrvatska – Prelog, Ludbreg).

Institut djeluje isključivo u svrhu izravne opće koristi. Rad instituta je neprofitan. Institut sredstva za rad stječe prijavama na natječaje, od donacija i prodaje roba i usluga na tržištu.

Uloga u projektu

U okviru projekta STAR Institut Antona Trstenjaka sudjeluje u 4 radna paketa: Upravljanje, Komunikacija, Prekogranični program deinstitucionalizacije dugotrajne skrbi za starije osobe te Edukacija i osposobljavanje za izvaninstitucijsku dugotrajnu skrb.
Uloga Instituta najvidljivija je u sljedeća dva radna paketa:

1. Prekogranični program deinstitucionalizacije dugotrajne skrbi za starije osobe

Cilj radnog paketa izrada je Prekograničnog programa razvoja deinstitucionalizacije dugotrajne skrbi, kojim će se zacrtati zajednički jedinstveni planovi o oblicima i metodologijama izvaninstitucijske skrbi na programskom području i, posljedično, ponuditi konkretna rješenja za poboljšanje raspoloživosti i raznolikosti te osigurati dostupnost i pristupačnost usluga i programa od javnoga interesa.

U sklopu RP-a već je izrađena poredbena studija analize stanja i mogućnosti usluga socijalne zaštite za starije osobe, koja se sastoji od:
– analize podataka u dvije općine (Hrpelje-Kozina i Rijeka),
– pregleda suvremenih oblika institucijske i izvaninstitucijske dugotrajne skrbi u usporedivim državama EU-a,
– analize potreba i razvojnih mogućnosti sustava institucijske i izvaninstitucijske dugotrajne skrbi u regijama partnera.

U prosincu 2016. osnovan je Prekogranični stručni odbor čiji je zadatak proučiti spomenutu studiju i dati prijedloge i smislena rješenja za formiranje prekograničnog programa razvoja deinstitucionalizacije dugotrajne skrbi. Isti će biti izrađen u prvoj polovici 2017. godine. Cilj programa je ponuditi konkretna rješenja za poboljšanje raspoloživosti i raznolikosti te omogućavanje dostupnosti i pristupačnosti usluga i programa dugotrajne skrbi. Program će uključivati pregled zakonodavstva i usklađivanje s istim, plan podizanja razine osviještenosti, plan deinstitucionalizacije, plan osposobljavanja i edukacije s ciljem podrške deinstitucionalizacije i uređenje prostora u svrhu deinstitucionalizacije.

Institut Antona Trstenjaka koordinirat će spomenuti radni paket. Isto tako bit će odgovoran i za izradu studije i programa te uspostavljanje Prekograničnog stručnog odbora.

2. Obrazovanje i osposobljavanje za deinstitucionaliziranu dugotrajnu skrb

U okviru spomenutog radnog paketa Institut će u Općini Hrpelje-Kozina i u Rijeci provesti osposobljavanje obiteljskih njegovatelja te osposobljavanje volontera. Osposobljavanje obiteljskih njegovatelja provest će se s ciljem osnaživanja neformalnih oblika dugotrajne skrbi. Naime, poznato je da su obiteljski njegovatelji okosnica dugotrajne skrbi i bez njih bi se nacionalni sustavi dugotrajne skrbi u svim država EU-a srušili. Oni, naime, pokrivaju 75 % socijalne skrbi u Europi. Uz to što ih politika često vidi kao besplatnu pomoć, često se doživljavaju kao skupina ljudi sa specifičnim potrebama. Jedna od gorućih potreba jest potreba osposobljavanja za pružanje kvalitetne skrbi ostarjelom i onemoćalom članu obitelji, uz istovremenu brigu za vlastito zdravlje. Podrška obiteljskim njegovateljima, koju čine i takvi tečajevi, jedan je od ključnih stupova temeljaca na kojima se proces deinstitucionalizacije može početi graditi.

Sljedeća aktivnost koju će provoditi Institut osposobljavanje je volontera. Cilj ove aktivnosti povećanje je dostupnosti socijalnih usluga izoliranim starijim osobama koje su suočene s osamljenošću i socijalnom isključenošću, a posebice onima na rubnim područjima. Na tečaju u trajanju od 10 mjeseci osposobit će se otprilike 20 volontera na slovenskoj i 20 na hrvatskoj strani. Već za vrijeme tečaja volonteri će formirati skupine za kvalitetno starenje u koje će pozvati starije osobe, prvenstveno one bez redovitih kontakata s drugim ljudima.

Institut Antona Trstenjaka obučit će i 2 organizatora mreže (jednoga za Općinu Hrpelje-Kozina i jednoga za Rijeku). Organizatori mreže brinut će se za razvoj lokalne mreže programa za kvalitetno starenje na svome području. Unutar te mreže nalaze se brojni programi za potporu deinstitucionalizacije. Osim toga, organizatori mreže će se osposobiti za održavanje, nadogradnju i razvoj mreže i po završetku projekta, što predstavlja dodanu vrijednost za osiguravanje održivosti projekta.