Projekt STAR - starost brez meja / sofinanciran s sredstvi ESRR

O projektu

Projekt STAR obravnava skupne izzive staranja prebivalstva na čezmejnem območju, neenakosti pri dostopu do kakovostnih socialnih storitev; nizke stopnje učinkovitosti in neizkoriščenega potenciala socialno varstvenih institucij za čezmejno sodelovanje.

Projekt bo vzpostavil Inovativen celostni sistem za deinstitucionalizacijo dolgotrajne oskrbe na različnih ravneh skladno s sodobnimi smernicami, kjer bo v ospredju uporabnik, njegove želje in potrebe, ki ga bo projekt vzpostavil vključuje vse interesne skupine na tem področju, kot so socialni oskrbovalci dolgotrajne oskrbe, lokalne uprave in nenazadnje starejše osebe, katerim bo omogočeno čim daljše samostojno bivanje v domačem okolju, socialna vključenost v družbeno dogajanje in posledično izboljšanje kakovosti življenja.

V 24 mesecih trajanja projekta bodo partnerji izdelali Čezmejni program razvoja deinstitucionalizacije dolgotrajne oskrbe, izvedli bodo strokovno izobraževanje socialnih formalnih in neformalnih oskrbovalcev ter bodo pilotno vzpostavili in izvedli dve inovativni obliki dolgotrajne oskrbe, in sicer dnevni center na območju občine Hrpelje – Kozina in gospodinjsko skupino v okviru doma upokojencev Kantfida v Rijeki na Hrvaškem.

Projekt STAR ima sledeče specifične cilje:

  1. Projekt predvideva sodelovanje vertikalno in horizontalno povezanih subjektov (lokalne uprave in domovi za ostarele) ki bodo povezani v mrežo za konkretno soustvarjanje novih programov in modelov za dolgotrajno socialno oskrbo ter njihovo udejanjenje s pilotnimi aktivnostim, izmenjavami dobrih praks in skupnimi čezmejnimi aktivnostmi. Mreža bo trajnostno vzpostavljena v namene razvoja dolgoročnega čezmejnega sodelovanja na področju socialnih zadev.
  2. Projekt predvideva realizacijo skupnega Čezmejnega programa razvoja deinstitucionalizacije dolgotrajne oskrbe na programskem območju, ki bo opisal skupne načrte in možne oblike za deinstitucionalizacijo na čezmejnem območju ter pilotno vzpostavitev dveh oblik, in sicer dnevnega centra na neurbanem območju Občine Hrpelje-Kozina in gospodinjske skupine v Rijeki, kjer se bodo izvajali inovativni programi socialnega varstva.
  3. Projekt predvideva usposabljanje strokovnih delavcev za razvoj visokokakovostnih oblik dolgotrajne oskrbe in za delovanje v novih oblikah deinstitucionalizacije dolgotrajne oskrbe (dnevni centri in gospodinjske skupnosti). Poleg tega projekt predvideva usposabljanje neformalnih oskrbovalcev, prostovoljcev in krajevnih organizatorjev mreže za socialno varstvo v domačem okolju, ki dopolnjujejo predviden sistem deinstitucionalizacije dolgotrajne oskrbe in ki zagotavljajo trajnost projektu.