Projekt STAR - starost brez meja / sofinanciran s sredstvi ESRR

Dom za starejše osebe Kantrida Rijeka

www: http://www.dom-kantrida.hr/

Predstavitev

NAŠA MISIJA: Izpolnjevati in razvijati celostno oskrbo za starejše in onemogle na podlagi kakovostnih storitev institucionalne in izven-institucionalne zaščite, ki so dostopne in učinkovite:
SREČNEJŠA STAROST

NAŠA VIZIJA: Želimo biti cenjeni in prepoznavni po kakovosti naših storitev, po sodobnem načinu dela, po zadovoljnih in srečnih uporabnikih.

Dom za starejše osebe »Kantrida« Rijeka se nahaja v zahodnem delu mesta Rijeka, nad glavno cesto, ki vodi do Opatije.
Dom je javna neprofitna ustanova, njen ustanovitelj je Primorsko-goranska županija. Zmogljivost doma omogoča nastanitev za 405 uporabnikov.
Dom omogoča storitve organiziranega bivanja mobilnim, delno mobilnim in trajno imobilnim starejšim osebam, ki nimajo možnosti živeti v lastnih gospodinjstvih.

Dom Kantrida je razen storitev, ki jih ponuja uporabnikom za časa nastanitve v ustanovi, razvil različne oblike storitev za starejše osebe v njihovem lastnem domu in družinah. Ponujanje omenjenih storitev organizira Oddelek za pomoč na domu.
V Rijeki prav tako delujejo Klubi za starejše, ki se nahajajo v določenih območjih mesta tako, da izpolnjujejo vse potrebe starejših oseb, glede na njihovo zastopanost.

 

Vloga v projektu

 V Domu za starejše osebe »Kantrida« Rijeka, kot izven-institucionalna oblika skrbi za starejše osebe, deluje 6 Klubov za starejše osebe, ki imajo vlogo primarne prevencije. Osnovne cilje klub dosega skozi prostovoljne dejavnosti in naloge: organizacija pomoči in samopomoči po načelih solidarnosti in vzajemnosti. Z aktivnim sodelovanjem v aktivnostih kluba, starejšim osebam omogočamo izpolnitev lastnih potencialov, kjer so odprte možnosti sodelovanja po lastni izbiri. Socialna storitev – distribucija javne kuhinje v 4 kluba, Alarmni sistem »Halo pomoč« je osnova ideje za razvoj organiziranih storitev pomoči na domu (storitev na daljavo) iz evropskega programa socialne varnosti, in predstavlja sodobno obliko skrbi za starejše osebe v njihovem domu, deluje pa v okviru Oddelka za pomoč na domu Doma starejših občanov »Kantrida«. Uporabniki programa »Halo pomoč« s pomočjo te storitve imajo možnost bivanja v znanem okolju lastnega doma, stalno 24-urno pomoč, občutek varnosti, manjši občutek osamljenosti, zmanjšanje stroškov zdravljenja in boljšo kakovost življenja. Projekt E-Qalin je sistem upravljanja kakovosti znotraj ustanove izključno za področje skrbi in nege starejših in onemoglih. Uporaba tega modela v domovih za starejše povečuje zadovoljstvo in kakovost življenja uporabnikov ustanove in njihovih svojcev ter zaposlenih, oziroma vseh udeležencev, ki skrbijo za starejše. Na koncu, uporaba tega modela v domovih za starejše naj bi zagotovila boljše spoštovanje do oseb starejše življenske dobe, kakovostnejšo skrb in nego ter postavljanje uporabnika v središče našega interesa.

S sodelovanjem v tem mednarodnem projektu bomo izmenjali znanja in izkušnje, strokovno se izobraževali, izboljšali skrb za starejše občane s pomočjo novih modelov dela v ustanovi in izven-institucionalni oskrbe, projekt pa bo prinesel korist neposrednim uporabnikom projekta in vsej skupnosti.

Inovativen pristop, ki ga projekt predvideva v zvezi z reševanjem staranja sodobne družbe pomeni vzpostavljanje več različnih oblik deinstitucionalizacije dolgotrajne oskrbe na čezmejnem območju ter sodelovanje lokalnih uprav občine Hrpelje-Kozina in Primorsko-goranske županije. S tem projektom se bo vzpostavil sistem za deinstitucionalizacijo socialne oskrbe na dveh ravneh. Na eni strani se bo vzpostavil pilot dnevnega centra na podeželjskem območju občine Hrpelje-Kozina, v katerem se bodo izvajale inovativne metode dela po vzoru uspešno delujočih klubov doma za starejše osebe Kantrida, ter gospodinjska skupina v Reki, ki spada med novejše in bolj moderne oblike izven-institucionalne oskrbe, v skladu s konceptom četrte generacije domov in sistema kvalitete E-Qalin: »Usmeritev na uporabnika«, ki je že precej razvit na ravni EU, kjer prebivalci živijo v skupnosti, ki je podobna domačemu okolju. Na drugi strani projekt predvideva usposabljanje neformalnih družinskih oskrbovalcev, ki bodo s pomočjo strokovnega usposabljanja pridobili potrebno znanje o skrbi za starejše osebe, prav tako kot usposabljanje dveh omrežij prostovoljcev na slovenski in hrvaški strani, ki bodo ponujali socialno zaščito in pomoč starejšim osebam doma in usklajevali 2 usposobljena organizatorja mreže. Z vzpostavitvijo sistema za deinstitucionalizacijo dolgotrajne oskrbe in pilotsko izvedbo 2 oblik deinstitucionalizacije, bomo izboljšali in nadgradili aktualen sistem socialne oskrbe na čezmejnem območju in posledično izboljšali kvaliteto življenja starejših oseb ter povečali učinkovitost in uspešnost storitev na čezmejnem območju, kot je predvideno v Programu Interreg V-A Slovenija – Hrvaška. Cilj projekta je, skozi sodelovanje med lokalnimi upravami in resornimi ministrstvi RS in RH, zmanjšati razlike med ponudbo in povpraševanjem dolgotrajne oskrbe, kar je prav tako cilj Evropske unije.