Projekt STAR - starost brez meja / sofinanciran s sredstvi ESRR

Občina Hrpelje-Kozina

www: http://www.hrpelje-kozina.si

Predstavitev

Geografsko se območje občine razprostira na območju Brkinov, Čičarije in Malega Krasa. Osnovna značilnost je velika prometna tranzitnost območja, saj tu vodijo glavne prometne poti Ljubljana-Koper in Reka-Trst. Širše jo obdajajo tri severno jadranska pristanišča (Koper, Trst in Reka). Na zahodu meji z Republiko Italijo, na jugu pa z Republiko Hrvaško. Mejne občine so Divača, Sežana, Koper in Ilirska Bistrica. Občina obsega 39 naselij na 195 km2 površine in ima 4.300 prebivalcev. Poseljenost je zelo redka, saj znaša 22 prebivalca / km2, prav tako pa je neugodna starostna struktura. Gospodarsko, kulturno in upravno središče občine predstavljata naselji Hrpelje in Kozina. Nove gospodarske in razvojne možnosti se kažejo v rasti malih podjetij, z dograditvijo obrtno industrijske cone, v transportu, v turizmu in v prekomejnem sodelovanju.

Temeljna naloga občine je zagotavljati čim bolj ugodne razmere za vsestransko dobrobit občanov, z ustvarjanjem pogojev, v katerih imajo vsi enake možnosti dostopa do javnih dobrin, možnosti kvalitetnega bivanja in polnopravne udeležbe v življenju občine. Nenazadnje pa mora občina čimbolj težiti k trajnostnemu razvoju, ki se po načelih demokracije, enakosti spolov, solidardnosti, pravne države ter temeljnih človekovih pravic zavzema za stalno izboljševanje življenjskih pogojev in blaginje za potrebe sedanje ter prihodnjih generacij. V ta namen mora spodbujati v kolikor je v njeni moči dinamično gospodarstvo, polno zaposlenost in visoko raven izobrazbe, zdravstvenega varstva, socialne in ozemeljske kohezije ter varovanje okolja v mirnem in varnem svetu, kjer bo spoštovana kulturna raznolikost. Ključni cilji strategije so varstvo okolja, socialna enakost in kohezija, gospodarska blaginja ter izpolnjevanje mednarodnih obveznosti.

Vloga v projektu

Da je bil projekt STAR, ki smo ga kot vodilni partner prijavili na javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020, odobren, smo še posebej ponosni, saj je v prvem roku od 91 prijav bilo odobrenih le 5 projektov. V projektu sodelujemo z naslednjimi partnerji: Obalni dom upokojencev Koper, Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, Dom za starije osobe Kantrida Rijeka in Primorsko-Goranska Županija. Kot pridruženi partner pa nas podpirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter hrvaško Ministarstvo Socijalne Politike i Mladih. Projekt, sofinanciran iz sredstev ESRR v višini 85%, je težak dobrih 700.00 €, od tega je  Občina Hrpelje-Kozina predvidela črpanje sredstev v višini 161.000 €.

V projektu je Občina Hrpelje-Kozina vključena v vse sklope projekta, naši glavni nalogi pa sta upravljanje in komunikacija. Največja pridobitev v projektu pa je za nas vsekakor  ureditev dnevnega centra za starejše občane, ki je predviden v Hrpeljah, v bivših prostorih Društva upokojencev. Obnova se bo za ta namen začela v letu 2017, deloval pa bo pod okriljem Obalnega doma upokojencev Koper. Tu bodo potekale različne aktivnosti, ki bodo segale na več nivojev, in sicer tako na vzdrževanje in obnavljanje telesnih in psihičnih sposobnosti, preko vodene telesne aktivnosti in vzdrževanja besednega zaklada, kot tudi aktivnosti za ohranjanje intelektualnih sposobnosti z namenom izboljševanja in ohranjanja psihofizične kondicije. Program dela je tako usmerjen v zagotavljanje varnega, konstantnega ter prijaznega okolja.

O pomenu dnevnega centra je ob odobritvi projekta županja Saša Likavec Svetelšek povedala:

“Projekt STAR za Občino Hrpelje-Kozina predstavlja veliko pridobitev. Naša občina ima razpršeno in redko poseljenost, pa tudi starostna struktura je v primerjavi s slovenskim povprečjem neugodna, kar pomeni, da veliko starejših občanov živi v oddaljenih vaseh. Z dnevnim centrom v naši občini bomo tako starostnikom omogočili socialne stike in možnost kvalitetnejšega preživljanja vsakdana. Projekt STAR je obenem tudi 1. evropski projekt za OHK, v katerem smo vodilni partner, kar nas izjemno veseli. Projekt nam je dal pozitiven vzgon, zato si želimo sodelovati in seveda biti uspešni še v veliko projektih, saj lahko na ta način uspešno pripomoremo k razvoju naše občine na različnih področjih.”